Kategorie

Výrobci

Napište nám

Jsme Vám k dispozici od 9:00 do 17:00 hodin

Telefon:+420 777 106 900

Telefon:razitka@rklservis.cz

 

společnosti RKL Servis s.r.o., sídlem Zvolenská 3129/4, 141 00 Praha 4, IČO: 26716879, DIČ: CZ26716879

I. Základní ustanovení

 • 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti RKL Servis s.r.o. (dále jen dodavatel) a kupujícího (dále jen zákazník) při dodávkách kancelářské a výpočetní techniky, spotřebního materiálu a dalšího zboží ze sortimentu společnosti RKL Servis s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 • 2. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti RKL Servis s.r.o. tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 • 3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách dodavatele (www.rklservis.cz). Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit.
 • 4. Veškeré vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem, které nejsou těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

II. Objednávání zboží

 • 1. Příjem objednávek
 • 2. Každá objednávka musí obsahovat tyto základní údaje
  • obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)
  • sídlo (fakturační adresu) odběratele
  • dodací adresu, je-li jiná než fakturační
  • jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
  • objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele
  • množství kusů zboží
  • jméno a příjmení oprávněného zástupce zákazníka (kupujícího)
  • telefonní spojení
  • požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby
 • 3. Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna, a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky.
 • 4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je dodavatel povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, dodavatel zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 • 5. Pokud zákazník odesílá dodavateli první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ.


III. Cenové a platební podmínky

 • 1. Ceny uvádí dodavatel v aktuální nabídce na internetové adrese www.rklservis.cz Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.
 • 2. Platby za zboží:
  • Hotově nebo platební kartou při převzetí na provozovně na adrese Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 nebo při dodání zboží dodavatelem (pouze v Praze a není-li dohodnuto jinak) nebo na dobírku prostřednictvím přepravní služby PPL (pouze pro ověřené a sálé zákazníky). V současné době se navýšil počet nepřevzatých zásilek zákazníkem. Vzhledem k těmto praktikám některých zákazníků jsme nuceni přistoupit k úhradě předem.
  • Zálohovou fakturou po dohodě. Zboží je v tomto případě pro zákazníka rezervováno až do data splatnosti faktury. Po připsání částky na účet dodavatele dojde neprodleně k odeslání zboží na adresu zákazníka.
  • Bankovním převodem – fakturou. Platba fakturou je možná jen u stálých odběratelů s dobrou platební morálkou se standardní splatností 10 dnů a dále dle individuální dohody. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu dodavatelem a je povinen zaplatit smluvní pokutu zákonem stanovené výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení.


IV. Dodací podmínky

 • 1. Dodavatel dodá zboží na své náklady na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 2.500,00 Kč vč. DPH (po uplatnění slev), činí dopravné 150,00 Kč vč. DPH. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.
 • 2. Není-li mezi dodavatelem a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se dodavatel dodat objednané zboží nejpozději do 5-ti pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude dodavateli doručena v pracovní dny nejpozději do 15.00 hodin a dále dle individuální dohody.

 

V. Reklamace a záruční doba

 • 1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 • 2. Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží, s výjimkou zboží upraveného podle jeho přání, do 14 dnů ode dne dodání zboží.
 • 3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je-li smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (např.telefonicky, faxem, e-shopem atd.), má zákazník právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • b) na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
  • c) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • d) na dodávku zboží dovezeného/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • e) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • f) na dodávku novin, periodik a časopisů
  • g) spočívající ve hře nebo loterii.
 • 4. Právo odstoupit od smlouvy podle čl. V.2. a V.3. musí zákazník uplatnit u dodavatele nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zákazník je povinen při následném vracení zboží vrátit zboží, které je nepoškozené, nepoužité a kompletní. Zákazník je dále povinen vrátit i obal zboží, porušený pouze v míře nezbytně nutné pro prohlédnutí zboží. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí zákazník. Právo odstoupit od smlouvy se vztahuje výhradně na zboží standardně nabízené.
 • 5. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem – 24 měsíců. Na vybrané druhy zboží je poskytována záruční doba odlišná. Individuální záruční doba je vždy uvedena v katalogu dodavatele.
 • 6. Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Pro reklamace a poprodejní servis postačuje prokazatelně doložit, že bylo zboží zakoupeno u dodavatele, např. předložit prodejní doklad (fakturu), potvrzený záruční list atd.